Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring De Waal accountant en adviseurs

De Waal accountant en adviseurs , gevestigd aan Kogerwatering 20 1541 XC Koog aan de Zaan, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Samenvatting
In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze
gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw
gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt
vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens:
• alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;
• niet met anderen zullen delen buiten onze overeenkomst om;
• zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of
opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij
met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een
email sturen of telefonisch contact met ons opnemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Waal accountant en adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
De gegevens worden verwerkt omdat u ons daar toestemming voor heeft gegeven of omdat dit
voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Waal accountant en adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van deze werkzaamheden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de
gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Waal accountant en adviseurs deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. De Waal accountant en adviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Deze bedrijven betreffen met name softwareleveranciers om de dienstverlening aan u te kunnen
verzorgen.
Indien voor onze dienstverlening noodzakelijk verstrekt De Waal accountant en adviseurs uw
persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Waal accountant en adviseurs gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Waal accountant en
adviseurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u door te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Waal accountant en adviseurs zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij
onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons op via [email protected]

Wijziging Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de website en/of per e‐mail
aan u bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Contactgegevens:
Kogerwatering 20
1541 XC Koog aan de Zaan
0756312788
www.dewaalaccountant.nl
[email protected]